พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม แลปัจจุบันนะกรรม