การขยายเมือง (๒) : ย่านคลองผดุงกรุงเกษมวัดและวังในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว