หลังเสด็จสู่ราชนาวีสยาม

กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม

อำนวยการดำเนินงาน โดย

 • มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

คณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

 • หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช            ประธานกรรมการ
 • นายจรัลธาดา กรรณสูต                       รองประธานกรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์อภิเดช อาภากร            รองประธานกรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์พรระพี อาภากร            รองประธานกรรมการ
 • พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต        กรรมการ
 • พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล             กรรมการ
 • นายกฤษณ์ชเทพ ทองสิน                   กรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์รุจยาภา อาภากร          กรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์รุจยารักษ์ อาภากร       กรรมการ
 • นางชิดชม มณีพันธุ์                             กรรมการ
 • ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์                     กรรมการ
 • นายสิน พงษ์หาญยุทธ                       กรรมการ
 • นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์                  กรรมการ
 • นายเฉลา การค้า                                กรรมการ
 • นายภูวดล วสุธาร                               กรรมการ
 • ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ                           กรรมการและเหรัญญิก
 • นายพงศธร เสสะเวช                          กรรมการและเลขานุการ
 • หม่อมหลวงพิมพ์อาภา อาภากร        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

 • กองทัพเรือ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ โพสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด

 

 

เพลง "เดินหน้า"
พระนิพนธ์ทำนองและคำร้อง ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เรียบเรียงเสียงประสาน : จ่าเอก ประพันธ์ นิชโรจน์
ขับร้อง : หมู่ขับร้องประสานเสียง ชาย - หญิง

บรรยาย
สุดารัตน์ อินทร์สกุล

ดำเนินการผลิตโดย
บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด

บทสารคดี
นิธิ วติวุฒิพงศ์

จัดการผลิต
ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์

ช่วยจัดการผลิต
ฑิตยา ชีชนะ
สุดารัตน์ อินทร์สกุล

ลำดับภาพ
ภากร ขันติธรรมโชติ

ธุรการผลิต
กานต์รวี อิ่มใจ
สุวรรณฤทธิ์ คชพล

กำกับสารคดี
นิธิ วติวุฒิพงศ์