Featured post

พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม แลปัจจุบันนะกรรม

Download (PDF, 2.99MB)

ร่องรอยพระปรีชา ในวิทยาการสงครามล่าสุดของโลก

รู้ไหม ? ลูกตอร์ปิโดที่ใกล้ฐานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ไม่ได้แค่ติดตั้งประดับไว้สวย ๆ แต่ยังช่วยย้ำเตือนถึงเรื่องราวพระปรีชา ในวิทยาการล่าสุดของยุทโธปกรณ์กรมหลวงชุมพรฯ ทรงเก่งอะไรและทรงเก่งอย่างไร ในสายตาผู้ศึกษาพระประวัติ

ประเด็นเด่นจากการเสวนาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ

กิจกรรมในโครงการ "กรมหลวงชุมพร 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม"

ร่วมเสวนาโดย ม.ร.ว.อภิเดช อาภากร และ คุณศรัณย์ ทองปาน
ดำเนินการเสวนาโดย คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชมคลิปฉบับเต็มได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/live/?...

โครงการกรมหลวงชุมพร 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม อำนวยการดำเนินงานโดย มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

เว็บไซต์โครงการ : https://www.hrh-abhakara-120anv-homec...
Facebook : https://www.facebook.com/hrh.abhakara...

สร้างสรรค์เนื้อหาและดำเนินการผลิตโดย บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด

สนับสนุนโครงการโดย

 • กองทัพเรือ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ โพสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด

ศึกษาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ ให้เที่ยงตรงแม่นยำ ทำอย่างไร

ประเด็นเด่นจากการเสวนาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ

เรื่อง "กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม"

กิจกรรมในโครงการ "กรมหลวงชุมพร 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม"

ร่วมเสวนาโดย ม.ร.ว.อภิเดช อาภากร และ คุณศรัณย์ ทองปาน
ดำเนินการเสวนาโดย คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชมคลิปฉบับเต็มได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/live/?...

โครงการกรมหลวงชุมพร 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม อำนวยการดำเนินงานโดย มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

เว็บไซต์โครงการ : https://www.hrh-abhakara-120anv-homec...
Facebook : https://www.facebook.com/hrh.abhakara...

สร้างสรรค์เนื้อหาและดำเนินการผลิตโดย บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด

สนับสนุนโครงการโดย

 • กองทัพเรือ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ โพสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด

หลังเสด็จสู่ราชนาวีสยาม

กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม

อำนวยการดำเนินงาน โดย

 • มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

คณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

 • หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช            ประธานกรรมการ
 • นายจรัลธาดา กรรณสูต                       รองประธานกรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์อภิเดช อาภากร            รองประธานกรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์พรระพี อาภากร            รองประธานกรรมการ
 • พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต        กรรมการ
 • พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล             กรรมการ
 • นายกฤษณ์ชเทพ ทองสิน                   กรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์รุจยาภา อาภากร          กรรมการ
 • หม่อมราชวงศ์รุจยารักษ์ อาภากร       กรรมการ
 • นางชิดชม มณีพันธุ์                             กรรมการ
 • ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์                     กรรมการ
 • นายสิน พงษ์หาญยุทธ                       กรรมการ
 • นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์                  กรรมการ
 • นายเฉลา การค้า                                กรรมการ
 • นายภูวดล วสุธาร                               กรรมการ
 • ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ                           กรรมการและเหรัญญิก
 • นายพงศธร เสสะเวช                          กรรมการและเลขานุการ
 • หม่อมหลวงพิมพ์อาภา อาภากร        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

 • กองทัพเรือ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ โพสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด

 

 

เพลง "เดินหน้า"
พระนิพนธ์ทำนองและคำร้อง ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เรียบเรียงเสียงประสาน : จ่าเอก ประพันธ์ นิชโรจน์
ขับร้อง : หมู่ขับร้องประสานเสียง ชาย - หญิง

บรรยาย
สุดารัตน์ อินทร์สกุล

ดำเนินการผลิตโดย
บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด

บทสารคดี
นิธิ วติวุฒิพงศ์

จัดการผลิต
ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์

ช่วยจัดการผลิต
ฑิตยา ชีชนะ
สุดารัตน์ อินทร์สกุล

ลำดับภาพ
ภากร ขันติธรรมโชติ

ธุรการผลิต
กานต์รวี อิ่มใจ
สุวรรณฤทธิ์ คชพล

กำกับสารคดี
นิธิ วติวุฒิพงศ์

เสวนาพระประวัติ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” (ฉบับเต็ม)

กิจกรรมในโครงการ "กรมหลวงชุมพร 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม"

ร่วมเสวนาโดย ม.ร.ว.อภิเดช อาภากร และ คุณศรัณย์ ทองปาน ดำเนินการเสวนาโดย คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์  วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โครงการกรมหลวงชุมพร 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม อำนวยการดำเนินงานโดย มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ  เข้าชมย้อนหลังได้ที่ Youtube : https://youtu.be/ubCYllxjuEQ

เว็บไซต์โครงการ : https://hrh-abhakara-120anv-homecoming.com
Facebook : https://www.facebook.com/hrh.abhakara.120anv.homecoming/
Youtube Chanal : https://www.youtube.com/channel/UCXEWy9WMYORvYepGgOwlrBg

สร้างสรรค์เนื้อหาและดำเนินการผลิตโดย บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด

สนับสนุนโครงการโดย

 • กองทัพเรือ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ โพสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงทำอะไรบ้าง ในช่วง 1 สัปดาห์แรก หลังเสด็จนิวัตมาตุภูมิ ?

เยี่ยมเรือน เยือนวัง “เรือนหมอพร” วังนางเลิ้ง เรือนปั้นหยาที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ

การขยายเมือง (๒) : ย่านคลองผดุงกรุงเกษมวัดและวังในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์ความรู้ เรื่อง ภาพจิตรกรรมไทยฝีพระหัตถ์ “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ภายในอุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒ่า


ที่มาข่าว: อาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์เรือนหมอพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร


คลิกเพื่ออ่านเต็มหน้า : พิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร / สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชุปถัมภ์